Пријаве прилога

Пријавите се или Регистрација да пријавите чланак.

Услови за предају прилога

Као део поступка пријаве прилога, аутори су дужни потврдити складност прилога који пријављују са свим следећим ставкама. Ауторима који се не придржавају ових смерница пријаве могу бити враћене.
 • Рад који прилажем није раније објављиван, нити се налази у процесу разматрања у другом часопису (или је објашњење обезбеђено у коментарима уреднику).
 • Фајл који прилажем је у формату OpenOffice, Microsoft Word, RTF, или WordPerfect.
 • Где је могуће URL-ови референци су приложени.
 • Текст има проред 1,5, користи фонт Times New Roman величине 12, користи курзив уместо подвлачења (изузев URL адреса) и илустрације, табеле и прилози су смештени унутар текста на одговарајућим местима или на крају.
 • Текст са упутствима везаним за стил и библиографске захтевиме је у Упутства за ауторе, која се налазе у секцији "О часопису".

Смернице за ауторе

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ПРИЛОГА

Ово Упутство усклађено је са „Актом о уређивању научних часописа“ Министарства за науку и технолошки развој од 9. јула 2009. године и њиме се уређује начин обликовања и достављања научних и стручних прилога редакцији Библиотекара.

За ауторска права достављених прилога одговарају аутори.

Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити прихваћени за објављивање у Библиотекару.

Научни и стручни радови треба да добију по две позитивне рецензије да би били објављени. Преводи и прикази подлежу једној рецензији. Рецензије су обострано анонимне. Списак рецензената објављује се обједињен на годишњем нивоу, у импресуму другог броја. 

Аутори чији су радови прихваћени потписују изјаву да су упознати са упутствима за ауторе и обавезама аутора дефинисаним у Уређивачкој политици часописа, као и уговор о преносу ауторских права на издавача часописа Библиотекар, то јест на Библиотекарско друштво Србије. БДС ће прихваћене прилоге објавити и у електронској форми, а има право да користи и сажетке радова или изводе из достављених радова.

Редакција Библиотекара обавестиће аутора уколико је текст прихваћен у року од највише два месеца од пријема рада, али задржава дискреционо право да радове процени и да их не објави уколико утврди да не одговарају садржинским и формалним критеријумима.

Редакција се залаже за отворен приступ информацијама и објављивање текстова различитих типова, у којима аутори слободно изражавају своје идеје. Не врши цензуру, идеолошку нити било какву другу, али се ограђује од ставова својих сарадника.

Молимо сараднике да своје прилоге прилагоде тематској и формалној структури часописа, као и да на послатим прилозима назначе за коју су рубрику писани. Часопис Библиотекар има следеће рубрике: Тема (у којој се објављују радови написани по позиву), Пракса, Хроника, Документи, Прикази.

Рад треба да има следеће елементе:

 • Име и презиме (фонт Times New Roman bold 14)
 • Назив установе, место (Times New Roman 14)
 • Мејл адреса (Times New Roman 14)
 • Наслов рада (Times New Roman bold, 16)
 • Сажетак на српском језику (Times New Roman 11)
 • Кључне речи (4 -8 термина)
 • Рад (Фонт - ћирилица Times New Roman 12)
 • Пднаслови (Times New Roman bold 14)
 • Литература
 • Име и презиме (на латиници) (Times New Roman bold 11)
 • Назив установе, место (на енглеском) (Times New Roman bold 11)
 • Сажетак на енглеском језику (Times New Roman 11)
 • Кључне речи на енглеском језику

Молимо сараднике да у циљу уједначавања формалне структуре прилога поштују следећа правила:

 • Радови би требало да садрже од 10.000 до000 карактера (са размацима), то јесте да не буду дужи од једног ауторског табака.
 • Текстови би требало да буду писани на српском (ћирилицом) или енглеском језику, величина фонта за наслове је 16, за поднаслове 14, за основни текст 12, за сажетке и кључне речи 11, за напомене (фусноте) 10, а врсте фонтова су следеће: Times New Roman – Serbian – Cyrilic, односно Times New Roman – Проред је 1,5.
 • Текстови треба да се шаљу у doc формату програма Microsoft Word или неког другог едитора текста отвореног кода. Документ треба именовати на следећи начин: име и презиме аутора, наслов прилога, датум.
 • У горњем левом углу прве стране наводе се: пуно презиме и име (свих) аутора, пун (званичан) назив и седиште установе аутора (афилијација) и електронска адреса аутора. Пожељно је навести и годину рођења аутора због увида у његов научно-стручни рад у централној нормативној бази података Народне библиотеке Србије. Веома је пожељно да се наведу и средња слова аутора. Функција и звање аутора се не наводе.
 • Наслов треба да што верније опише садржај чланка. У интересу је аутора да се користе речи прикладне за индексирање и претраживање. Ако таквих речи нема у наслову, пожељно је да се наслову придода поднаслов. Наслов се даје на српском и енглеском језику.
 • Сажетак (апстракт) је кратак информативан приказ садржаја чланка који читаоцу омогућава да брзо и тачно оцени његову релевантност. У интересу је аутора да сажеци садрже термине који се често користе за индексирање и претрагу чланака.
 • Испод наслова на српском језику наводе се сажетак (100–250 речи) и кључне речи (4–8) на српском језику.
 • На крају прилога наводи се листа референци (Литература). Како би часопис био индексиран у светским базама, у литератури се све јединице наводе на латиници (не преводе се) уз напомену на ћирилици за ћирилична издања. Референце се наводе абецедним редоследом.
 • Испод листе Референци следи: презиме и име (свих) аутора, назив и седиште установе аутора (афилијација) на енглеском језику, електронска адреса аутора, наслов рада на енглеском језику, сажетак и кључне речи на енглеском језику, евентуалне друге напомене о ауторским правима, преводиоцима и слично.
 • Када се први пут наводи страно име у тексту, у загради треба да се стави име исписано у оригиналу; када се следећи пут помиње исто име, у наставку текста треба да буде доследно и истоветно транскрибовано без помињања у оригиналу.
 • Код навођења страних израза, термина и скраћеница, превод израза и термина, као и развијен облик скраћеница треба да се ставe у одговарајућe напоменe (фуснотe).
 • Табеларни и графички прикази треба да буду дати на једнообразан начин. Пожељно је да наслови свих приказа, а по могућству и текстуални садржај буду дати двојезично, на српском и енглеском језику.

 

 • Напомене (фусноте) дају се при дну стране на којој се налази коментарисани део текста, најобимније не би требало да прелазе 100 речи и нумеришу се арапским бројевима у континуитету у целом тексту. Напомене треба да се користе мање за коментаре, а више за навођење литературе.
 • Напомене у раду наводе се језиком и писмом публикације.

 

·       Стил цитирања и навођења напомена (фуснота) и израде листе референци (литературе, библиографије) на крају рада је Чикаго стил – Chicago Style (Humanities).

 

 

 

**Напомена: Ово Упутство је превод делова оригиналног упутства Chicago Style Citation Quick Guide преузетог са веб-адресе http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Наведени примери су углавном из домаће праксе.

Чикаго стил библиографског цитирања је најзаступљенији начин цитирања у хуманистичким научним дисциплинама. Његова популарност је велика јер је врло флексибилан и могуће је, без већих проблема, у правила укључити нове носиоце информација. Овим начином цитирања могуће је представити библиографске јединице у фуснотама/напоменама у дну текста као и у библиографији/литератури наведеној на крају текста. За ове две врсте навођења важе засебна правила. У примерима који следе наведени су најчешћи облици докумената који се користе као цитати.

 

БЕЗ АУТОРА

 

Напомена или фуснота (у даљем тексту Ф): редни број. Наслов књиге (Место издавања: Издавач, година), страна/е.

Ф. 1. EU i vi: kratak pregled dostignuća EU (Beograd: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, 2011), 39–40.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота:

EU i vi, 17.

Библиографија (у даљем тексту Б.): Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година.

Б. EU i vi : kratak pregled dostignuća EU. Beograd: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, 2011.

ЈЕДАН АУТОР

Ф: редни број. Име и Презиме аутора, Наслов књиге (Место издавања: Издавач, година), страна/е.

 1. Ф. 1. Vesna Bulajić, Književna nacionalnost i UDK (Beograd: Zadužbina Andrejević, 2007), 16.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Bulajić, Književna nacionalnost i UDK, 19.

Б: Презиме, Име аутора. Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година.

Б.    Bulajić, Vesna. Književna nacionalnost i UDK. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2007.

 

ДВА ИЛИ ТРИ АУТОРА

 Ф: редни број. Име и Презиме аутора и Име и Презиме аутора, Наслов књиге (Место издавања: Издавач, година), страна/е.[1]

Ф. 1. Мирјана Бабовић и Светлана Јанчић, Алфабетски каталог монографских публикација: израда и формирање (Београд: Народна библиотека Србије, 1985), 42.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Бабовић и Јанчић, Алфабетски каталог монографских публикација, 49.

 

Б: Презиме, Име и Име и Презиме аутора.   Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година.

Б.     Babović, Mirjana i Svetlana Jančić. Alfabetski katalog monografskih publikacija: izrada i formiranje. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 1985. (na ćirilici)

 

ЧЕТИРИ ИЛИ ВИШЕ АУТОРА

Ф: редни број. Име и Презиме аутора и др./et al., Наслов књиге (Место издавања: Издавач, година), страна/е.

Ф. 1. Vladimir Jokanović et al., Bibliotekarski leksikon (Beograd: Nolit, 1984), 101.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Jokanović et al., Bibliotekarski leksikon, 98.

Б: Презиме, Име, Име и Презиме, Име и Презиме, Име и Презиме. Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година.

Б. Jokanović, Vladimir, Fahrudin Kalender, Emil Popović, Miloš Stojanović. Bibliotekarski leksikon. Beograd: Nolit, 1984.

 

КОЛЕКТИВНО ТЕЛО КАО АУТОР

Ф: редни број, Назив колективног тела, Наслов књиге (Место издавања: Издавач, година), страна/е.

Ф: 1. Српска православна богословија у Призрену, Извештај за школску 1932/33 годину (Сарајево: М. Јовановић, 1933), 14.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота:

Извештај за школску 1932/33 годину, 15–16.

Б: Назив колективног тела, Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година.

Б: Srpska pravoslavna bogoslovija u Prizrenu, Izveštaj za školsku 1932/33 godinu. Sarajevo: M. Jovanović, 1933. (na ćirilici)

ПУБЛИКАЦИЈА СА ДВА МЕСТА ИЗДАВАЊА И ДВА ИЗДАВАЧА

Ф: редни број. Име и Презиме аутора, Наслов књиге (Прво место издавања: Први издавач; Друго место издавања: Други издавач, година), страна/е.

Ф: 1. Shialy Ramamrita Ranganathan, The Five Laws of Library Science (Madras: Madras Library Association; London: Edward Goldston, 1931), 35.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота:

Ranganathan, The Five Laws of Library Science, 27.

Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Прво место издавања: Први издавач; Друго место издавања: Други издавач, година.

Б: Ranganathan, Shialy Ramamrita. The Five Laws of Library Science. Madras: Madras Library Association; London: Edward Goldston, 1931.

 

ПУБЛИКАЦИЈА СА ДВА МЕСТА ИЗДАВАЊА И ЈЕДНИМ ИЗДАВАЧЕМ

Ф: редни број. Име и Презиме аутора, Наслов књиге (Прво место издавања; Друго место издавања: Издавач, година), страна/е.

Ф: 1. Harald Haarmann, Early Civilisation and Literacy in Europe (Berlin; New York: Mouton de Gryter, 1996), 16.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота:

Haarmann, Early Civilisation and Literacy in Europe, 23.

Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Прво место издавања;  Друго место издавања: Издавач, година.

Б: Haarmann, Harald. Early Civilisation and Literacy in Europe. Berlin; New York: Mouton de Gryter, 1996.

 

ПРИМАРНА ОДГОВОРНОСТ УРЕДНИКА, ПРЕВОДИОЦА ИЛИ ПРИРЕЂИВАЧА  (АУТОР НИЈЕ НАВЕДЕН)

Ф: редни број. Име и Презиме, ур./гл и одг. ур./прев./прир., Наслов књиге, (Место издавања: Издавач, година), страна/е.

Ф. 1. Станислав Препрек, прев., Еп о Гилгамешу (Пожега: Епоха, 2004), 91–92.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Препрек, Еп о Гилгамешу, 78.

Б: Презиме, Име, ур./гл и одг. ур./прев./прир. Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година.

Б. Preprek, Stanisav, prev. Ep o Gilgamešu. Požega: Epoha, 2004. (na ćirilici)

 

СЕКУНДАРНА ОДГОВОРНОСТ

(УРЕДНИК, ПРЕВОДИЛАЦ ИЛИ ПРИРЕЂИВАЧ УЗ АУТОРА)

Ф: редни број. Име и Презиме аутора, Наслов књиге, ур./гл. и одг. ур./прев./прир. Име и Презиме (Место издавања: Издавач, година), страна/е.

Ф. 1. Мajkl Gorman, Naše neprolazne vrednosti, prev. Sergej Macura (Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, 2007), 44.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота:

Gorman, Naše neprolazne vrednosti, 32.

 

Б:  Презиме, Име аутора. Наслов књиге. Уредник/Главни и одговорни уредник, Превео/Приредио Име и Презиме. Место издавања: Издавач, година.

Б. Gorman, Majkl. Naše neprolazne vrednosti. Preveo Sergej Macura. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, 2007.

ПОГЛАВЉЕ ИЛИ НЕКИ ДРУГИ ДЕО КЊИГЕ

Ф: редни број. Име и Презиме аутора, „Наслов поглавља“, у Наслов књиге, уредник Име и Презиме (Место издавања: Издавач, година), страна/е.

Ф. 1. Борјана Христова, „Неколико речи о академику проф. др Александру Младеновићу“, у Библиотечке услуге: зборник радова, главни и одговорни уредник Сретен Угричић (Београд: Заједница матичних библиотека Србије; Суботица: Градска библиотека, 2008), 193–200.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Христова, „Неколико речи о ...“, 198.

Б: Презиме, Име аутора. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге, уредник Име и презиме, страна/е. Место издавања: Издавач, година.

Б. Hristova, Borjana. „Nekoliko reči o akademiku prof. dr Aleksandru Mladenoviću“. u Bibliotečke usluge: zbornik radova, urednik Sreten Ugričić, 193–200. Beograd: Zajednica matičnih biblioteka Srbije; Subotica: Gradska biblioteka, 2008. (na ćirilici)

ПОГЛАВЉЕ ПРИРЕЂЕНОГ ТОМА КЊИГЕ (У ОДНОСУ НА ПРИМАРНЕ ИЗВОРЕ)

Ф: редни број. Име и Презиме аутора, „Наслов поглавља“, у Наслов књиге, ур. Име и Презиме, том Наслова књиге ур. Име и Презиме (Место издавања: Издавач, година), страна/е.

Ф. 1. Dmitar Tasić, „Jugoslovensko-albanski odnosi i Balkanski pakt 1953-1955“, u Balkanski pakt 1953/1954, ur. Milan Terzić, tom 2 Zbornik radova ur. Nemanja Milošević (Beograd: Institut za strategijska istraživanja, 2008), 226–236.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Tasić „Jugoslovensko-albanski odnosi i ...“, 231.

Б: Презиме, Име аутора. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге, уредник Име и Презиме. Том Наслова књиге, уредник Име и Презиме, стране. Место издавања: Издавач, година.

Б. Tasić, Dimitar. „Jugoslovensko-albanski odnosi i Balkanski pakt 1953-1955“. u Balkanski pakt 1953/1954, urednik Milan Terzić. Tom 2 Zbornik radova, urednik nemanja Milošević, 226–236. Beograd: Institut za strategijska istraživanja, 2008.

ПРЕДГОВОР, УВОДНИК, ПОГОВОР

Ф: редни број. Име и Презиме aутора, предговор/уводник/поговор у Наслов књиге, Име и Презиме аутора (Место издавања: Издавач, година), страна/е.

Ф. 1. Nebojša Kovačević, pogovor u Intelektualna osnova organizovanja informacija, Ilejn Svenonijus (Beograd: Clio, 2007), 284–290.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Kovačević, Intelektualna osnova organizovanja informacija, 287.

Б: Презиме, Име aутора. Предговор/Уводник/Поговор у Наслов књиге, Име и Презиме утора, страна/е. Место издавања: Издавач, година.

Б. Kovačević, Nebojša. Pogovor u Intelektualna osnova organizovanja informacija, Ilejn Svenonijus, 284–290. Beograd: Clio, 2007.

 

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ

Ако је књига доступна у више формата, требало би навести ону верзију која је коришћена, али се могу навести и други формати.

Ф: редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге (Место издавања: Издавач, година),

http://adresa (преузето - датум).

Ф. 1. Zoran Đinđić, Subjektivnost i nasilje: nastanak sistema u filozofiji nemačkog idealizma (Beograd: SSO, 1982), http://djindjic.nb.rs/scr/digital.php?collection=books&ID=II-297212 (преузето 28. 5. 2011).

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Đinđić, Subjektivnost i nasilje...

Б: Презиме, Име аутора. Наслов књиге. Место издавања: Издавач, година, http://adresa

(преузето датум). Такође доступно и у штампаном облику.

Б. Đinđić, Zoran. Subjektivnost i nasilje: nastanak sistema u filozofiji nemačkog idealizma. Beograd: SSO, 1982. http://djindjic.nb.rs/scr/digital.php?collection=books&ID=II-297212 (preuzeto 28. 5. 2011). Takođe dostupno i u štampanom obliku.

ЧЛАНАК У ЧАСОПИСУ У ШТАМПАНОМ ОБЛИКУ

Ф: редни број, Име и Презиме аутора, „Наслов чланка“, Наслов часописа год. излажења, бр, св. (година): страна/е.

Ф. 1. Селман Тртовац, „Е-књиге – прелиминарне информације за набавку“, Инфотека год. 7, бр. 1/2 (2006): 81–87.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Тртовац „Е-књиге...“, 85.

Б: Презиме, Име аутора. „Наслов чланка“. Наслов часописа год. излажења, бр, св., (година): страна/е.

Б. Trtovac, Selman. „E-knjige – preliminarne informacije za nabavku“. Infoteka god. 7, br. 1/2 (2006): 81–87. (na ćirilici)

ЧЛАНАК У ОНЛАЈН ЧАСОПИСУ

Ф: редни број. Име и Презиме аутора, „Наслов чланка“, Наслов часописа год, бр, св. (година издавања), http://adresa (преузето датум), DOI.

Ф. 1. Miroslav Vujović, „A newly-discovered Roman altar from Surčin“, Starinar br. 59 (2009),            http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-0241/2009/0350-02410959149V.pdf (преузето 10. 5. 2011), DOI 10.2298/STA0959149V.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Vujović, „A newly-discovered Roman...“.

Б: Презиме, Име аутора. „Наслов чланка“. Наслов часописа год, бр, св. (година издавања) http://adresa (преузето датум), DOI .

Б. Vujović, Miroslav. „A newly-discovered Roman altar from Surčin“. Starinar god. 59 (2009), http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-0241/2009/0350-02410959149V.pdf (preuzeto 10. 5. 2011), DOI 10.2298/STA0959149V.

ЧЛАНАК У НОВИНАМА ИЛИ ПОПУЛАРНОМ ЧАСОПИСУ (ШТАМПАНОМ ИЛИ ОНЛАЈН)

Уобичајено је да се наводе у самом тексту, понекад у фусноти, а скоро никада у библиографији.

 

Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов чланка“, Наслов часописа или новина,

датум излажења, страна/е[3] http://adresa (преузето датум).

Ф. 1. Nenad Batoćanin, „Uvod u mrežno programiranje“, PC – personal computer, 10. oktobar 1995, 81–94.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Batoćanin, „Uvod u mrežno programiranje“, 92.

 

 1. N. Kovačević, „Svedočanstva o našoj kulturnoj baštini“, Danas, 20. maj 2011, http://www.danas.rs/danasrs/kultura/svedocanstva_o_nasoj_kulturnoj_bastini.11.html?news_id=215693 (преузето 28. 5. 2011).

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Kovačević, „Svedočanstva o našoj kulturnoj baštini“.

Б: Презиме, Име аутора. „Наслов чланка“. Наслов часописа или новина, датум излажења, страна/е, http://adresa (преузето датум).

Б. 1. Batoćanin, Nenad. „Uvod u mrežno programiranje“, 10. oktobar 1995, 81–94.

 1. Kovačević, N. „Svedočanstva o našoj kulturnoj baštini“. Danas, 20. maj 2011, http://www.danas.rs/danasrs/kultura/svedocanstva_o_nasoj_kulturnoj_bastini.11.html?news_id=215693 (preuzeto 28. 5. 2011).

ПРИКАЗ ИЛИ РЕЦЕНЗИЈА КЊИГЕ У ЧАСОПИСУ (ШТАМПАНОМ ИЛИ ОНЛАЈН)

Ф: редни број. Име и Презиме аутора, „Наслов приказа или рецензије“, приказ Наслов књиге, Име и Презиме аутора, Наслов часописа, датум, година, страна/е, http://adresa (преузето датум).

Ф. 1. Горана Стевановић, „Библиотеке старог света“, приказ Библиотеке старог света, Лајонел Карсон, Гласник Народне библиотеке Србије, 2005, 515–517, http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=1318 (преузето 28. 5. 2011).

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Стевановић, „Библиотеке старог света“.

Б: Презиме, Име аутора. „Наслов приказа или рецензије“. Приказ Наслов књиге, Име и Презиме аутора. Наслов часописа, датум, година, http://adresa (преузето датум).

Б. Stevanović, Gorana. „Biblioteke starog sveta“. Prikaz Biblioteke starog sveta. Lajonel Karson, Glasnik Narodne biblioteke Srbije, 2005, http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=1318 (preuzeto 28. 5. 2011). (na ćirilici)

Ф: редни број. Иницијал имена. Презиме  аутора, „Наслов тезе или дисертације“ (магистарска теза или докторска дис., назив факултета, година), стране.

Ф. 1. М. Seljak, „Uloga bibliotečkih mreža u procesima organizovanja i upravljanja

znanjem“ (doktorska dis., Filološki fakultet, Beograd, 2005), 61.

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Seljak, „Uloga bibliotečkih mreža...“, 38.

Б: Презиме, иницијал имена. „Наслов тезе или дисертације“. Магистарска теза или докторска дис., назив факултета, година.

Б. Seljаk, M. „Uloga bibliotečkih mreža u procesima organizovanja i upravljanja

znanjem“. Doktorska dis., Filološki fakultet, Beograd, 2005.

Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов рада“ (рад представљен на Назив скупа или конференције, Град, Држава, датум одржавања, година).

Ф. 1. Небојша Васиљевић, „Закон о електронском документу“ (рад представљен на Е-трговина, Палић, Србија, 20–22. април 2009).

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Васиљевић, „Закон о електронском документу“.

 

Б: Презиме, Име аутора. „Наслов рада“. Рад представљен на Назив скупа или конференције, Град, Држава, датум одржавања, година.

Б. Vasiljević, Nebojša. „Zakon o elektronskom dokumentu“. Rad predstavljen na E- trgovina, Palić, Srbija, 20–22. april 2009. (na ćirilici)

За навођење веб-сајтова важи правило да се наведу сви расположиви подаци везани за тај сајт.

С обзиром на то да подаци варирају и подложни су променама, обавезно је навести датум преузимања.

Ф: редни број. Име организације, „Наслов текста“, име власника сајта, http://adresa (преузето датум).

Ф. 1. Панчевачко читалиште, „Судбина штампане речи“, Градска библиотека Панчево, http://www.citaliste.com/content/view/3272/148/lang,sr/ (преузето 28. 5. 2011).

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота:

„Панчевачко читалиште“.

Б: Име организације, „Наслов текста“, име власника сајта, http://adresa (преузето датум).

Б. Pančevačko čitalište, „Sudbina štampane reči“, Gradska biblioteka Pančevo, http://www.citaliste.com/content/view/3272/148/lang,sr/ (preuzeto 28. 5. 2011). (na ćirilici)

Уобичајено је да се наводе у самом тексту, понекад у фусноти, а скоро никада у библиографији.

Блог:

Ф: редни број. Име и презиме аутора блога, „Наслов текста“, Назив блога, датум,

http://adresa (преузето датум).

Ф. 1. Dragana Đermanović, „Kako organizovati uspešnu panel diskusiju?“, Blog Prepoznavanje  prilika,  17.  mart,  2011,  http://www.draganadjermanovic.com/2011/03/17/kako-

organizovati-uspesnu-panel-diskusiju/ (preuzeto 28. 5. 2011).

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота: Đermanović, „Kako organizovati uspešnu panel diskusiju?“.

Коментар на блогу:

Ф: редни број. Име и презиме, коментар на „Наслов текста“, име блога, коментар послат датума, година, http://adresa (преузето датум).

Ф. 1. Jelena, komentar na Dragana Đermanović, „Kako organizovati uspešnu panel diskusiju?“,    Blog Prepoznavanje prilika, 17. mart, 2011, (17.34h) http://www.draganadjermanovic.com/2011/03/17/kako-organizovati-uspesnu-panel-diskusiju/ (preuzeto 28. 5. 2011).

*Кад се следећи пут цитира исти наслов, може се ставити скраћена фуснота:

Jelena, komentar na Dragana Đermanović, „Kako organizovati...“

Уобичајено је да се наводе у самом тексту, понекад у фусноти и никада у библиографији.

Ф: редни број. Име и презима пошиљаоца, имејл порука примаоцу, датум

Ф. 1. Petar Petrović, imejl poruka Mileni Ranković, 15. 2. 2011.

Јединицама које се преузимају из комерцијалних база података потребно је додати назив базе података, као и приступни број који треба унети након библиографских података јединице.

Б. Choi, Mihwa. „Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” doktorska disert., University of Chicago, 2008. ProQuest (AAT 3300426).

[1] Код трећег аутора додаје се и треће име и презиме, а прво и друго се одвајају зарезом.

[2] Уколико има више лица која носе секундарну одговорност наводе се сва.

[3] Ако се наводе чланци објављени у новинама које имају више дневних издања, податак о странама се изоставља због тога што исти чланак може бити на различитим странама сваког од издања, а чланак може изостати у неком од издања.

Чланци

Правила за рубрику

Изјава о приватности

Имена и имејл адресе унете на овом сајту биће коришћене искључиво за наведене потребе овог часописа и неће бити доступни ни за једну другу сврху или некој другој страни.