Историјат и развој пласмана периодике у Народној библиотеци Србије

Аутори

  • Славко Поледица Народна библиотека Србије, Београд
  • Милана Укропина Народна библиотека Србије, Београд
  • Ивана Николић Народна библиотека Србије, Београд

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2022.64.1.4

Кључне речи:

серијске публикације, пласман српске периодике, размена периодике, поклон периодике, Одељење селективне набавке НБС

Сажетак

У раду се описују историјат размене и пласмана српске периодике из Народне библиотеке Србије у иностране библиотеке од Другог светског рата до данас, начини набавке и тематика, као и културолошки значај периодике која се пласира у иностранство. Такође, описују се развојни процеси и институционализација слања периодике у оквиру Одељења селективне набавке Народне библиотеке Србије, првенствено оснивањем Реферата за пласман српске периодике у иностранство. У једном делу описана је и сарадња Народне библиотеке Србије у размени и поклону периодике са другим библиотекама у земљи. Описани су и начини евиденције, технолошка унапређења тога рада, и примери рада из свакодневне праксе. Рад садржи и конкретне податке о оствареним резултатима у пласману. У завршном делу изнето је неколико мишљења и идеја о даљем унапређењу размене и поклона периодике у систему како српских библиотека, тако и библиотека из иностранства.

Референце

Kićović, Miraš. Istorija Narodne biblioteke u Beogradu. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2016. (na ćirilici)

Komnenić, Slobodanka, Dragičević, Ljiljana. Uputstvo za primenu standarda ISBD(CR), Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2006.

Nikolić, Ivana. „Plasman publikacija u inostranstvo – iskustva Odeljenja razmene Narodne biblioteke Srbije”. Savremena biblioteka, god. 17, br. 22 (2005): 17–21. (na ćirilici)

Stamatović, Desanka. „Međunarodna saradnja Narodne biblioteke Srbije”. U Spomenica 1832–1982, ur. Radmila Šuljagić, 213–230. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 1985. (na ćirilici)

Vukotić, Bojana. „Novine u kataloškoj obradi periodike”. Pančevačko čitalište god. 5, br. 9 (nov. 2006): 90. (na ćirilici)

Vukotić, Bojana. „Periodika u našim javnim bibliotekama”. Beležnica: list Narodne biblioteke Bor god. 9, br. 16 (2007): 4–9. (na ćirilici)

Vukotić, Bojana. „Standardizacija formiranja i vođenja kolekcija periodike u javnim bibliotekama”. U Standardizacija i kvalitet bibliotečkih usluga: zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije održane u Novom Sadu 4–5. novembra 2010, 141–156. Beograd: Bibliotekarsko društvo Srbije, 2011. (na ćirilici)

Vukotić, Bojana. „Vodič kroz domaću stručnu periodiku (novembar 2010 – mart 2011)”. Čitalište god. 10, br. 18 (maj 2011): 92–99. (na ćirilici)

„Zakon o javnim nabavkama”. Sl. glasnik RS br. 124/12,14/15,68/15, 91/19 (na ćirilici)

„Zakon o obaveznom primerku publikacija”. Sl. glasnik RS br. 52/2011 i 13/2016, čl. 11, tačka 4. (na ćirilici)

##submission.downloads##

Објављено

2022-06-28